Najam strojeva

Najam strojeva

PROGRAM NAJMA RADIMO U SVIM ZEMLJAMA GDJE VRŠIMO PRODAJU I SERVISIRANJE STROJEVA


Pravila najma određuje LAGER, a iznajmljivanje stroja se definira ugovorom o najmu.

Obračun cijena:

• Mjesečni kao i višemjesečni dugoročni najam se obračunava na bazi mjesečnog rada od 200 radnih sati.

• Dnevni najam se računa svaki kalendarski dan ili maksimalno 7 radnih sati po kalendarskom danu, svaki prekoračeni sat se nadoplaćuje.

Cijene najma su neto cijene bez PDV-a i bez osiguranja (5%), za čekiće i alate osiguranje je 10%.


Osiguranje naplate

1. Ugovoreni period se plaća unaprijed

2. Transport u oba smjera se plaća unaprijed

3. Za produženje najma nakon ugovorenog roka potrebna je najava 24 sata prije isteka , te se isti može produžiti uz suglasnost Lagera nakon izvršenja dodatne uplate unaprijed.

4. Poštivanje rokova ugovora se osigurava mjenicom firme (bankovna garancija) i vlastitom mjenicom (vlasnika)

5. Najmoprimac je dužan dostaviti najmodavcu na zahtjev svu potrebnu dokumentaciju o registraciji firme, osobama ovlaštenim za potpis, financijski izvještaj o zvaničnom poslovanju i sve ostale tražene dokumente

6. Najmoprimac je dužan osigurati najmodavcu uvid u uvjete rada stroja ako to najmodavac traži


Obaveza najmodavatelja

Prije sklapanja ugovora stručni tim najmodavatelja će pregledati gdje i u kojim uvjetima rada će stroj biti eksploatiran kako bi predložio najbolju moguću opciju najmoprimatelju.

Najmoprimac je dužan vratiti stroj u ispravnom stanju i bez oštećenja, a u protivnom je obvezan nadoknaditi učinjenu štetu na stroju. Kvar na brojaču radnih sati najmoprimac je dužan bez odlaganja prijaviti najmodavcu, te se stroj mora zaustavit dok sat ne bude popravljen. U slučaju da LAGER-ova komisija utvrdi da brojač sati ne radi za vrijeme trajanje rada obračunavaju se svi kalendarski dani po 24 radna sata od početka ugovora. Stroj se iznajmljuje sa punim spremnikom goriva a prilikom povrata najmoprimac je također dužan vratiti stroj sa punim spremnikom goriva.


Napomena

Navedene cijene su u valuti EURO, plativo u domaćoj valuti prema srednjem tečaju za EURO Centralne Banke države na dan uplate.

Dodatna kaucija u vrijednosti iznosa tjednog najma.